Stanovy

STANOVY
občanského sdružení
”o.s. OKOLO”


čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

 1. Název občanského sdružení je: ”o.s. OKOLO” (dále jen ”sdružení”);

 2. Sídlo sdružení: Fráni Šrámka 15, Praha 5, 150 00

 3. Sdružení působí na celém území České republiky

 4. Charakter sdružení — sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb.

čl. II
Cíle činnosti

 1. Obecným cílem sdružení je jak práce s lidmi se speciálními potřebami tak i s většinovou společností

 2. Konkrétními cíli sdružení jsou:

  1. zprostředkovat vzájemný kontakt a předávání zkušeností

  2. hledat možnosti vzájemné pomoci a podpory

  3. napomáhat seberealizaci jednotlivce, i jednotlivce v rámci skupiny

  4. poznávat vlastní možnosti a meze

  5. sdružovat, integrovat, poznávat

  6. napomáhat vzájemnému porozuměníčl. III
Náplň a formy činnosti

 1. Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.

 2. Obecnou formou dosahování cílů sdružení je výkon obecně prospěšných činností v oblastech integrace jedinců se speciálními potřebami do společnosti a naopak.

 3. Konkrétními formami dosahování cílů sdružení jsou zejména:

  1. organizování volnočasových aktivit za využití principů zážitkové pedagogiky

  2. organizování výchovných, kulturních a sportovních akcí.

 4. Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze v plánu činnosti na předmětné období.

čl. IV
Členství ve sdružení

 1. Členem sdružení může být jen fyzická osoba starší 18-ti let

 2. Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení. Pro přijetí člena je potřeba souhlasu 2/3 členů výboru sdružení.

 3. Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.

 4. Členství zaniká

  1. doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení;

  2. rozhodnutím členské schůze o vyloučení;

  3. úmrtím člena;

  4. zánikem sdružení

 5. Člen má právo

  1. účastnit se činnosti sdružení a být o této činnosti informován;

  2. účastnit se členské schůze a volit orgány sdružení;

  3. předkládat členské schůzi návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;

  4. podílet se v rámci účasti na členské schůzi na stanovování cílů a forem činnosti sdružení;

  5. po uplynutí doby 2 let od vzniku členství být volen do orgánů sdružení a účastnit se jejich činnosti

 6. Člen má povinnost

  1. dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíli sdružení; svou činností napomáhat k dosažení cílů sdružení, nepoškozovat zájmy a dobré jméno sdružení

  2. sdělit sdružení svoji poštovní a e-mailovou adresu a jejich případné změny

 7. Z členství nevyplývá povinnost platit zápisné ani členské příspěvky

čl. V
Orgány sdružení

 1. Orgány sdružení jsou:

  1. členská schůze

  2. výbor a předseda sdružení

  3. revizor sdružení

čl. VI
Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se dle potřeby, jinak alespoň jednou ročně

 2. Členskou schůzi svolává výbor sdružení dle potřeby v termínu, který určí. Členskou schůzi svolá výbor sdružení také požádá-li o to 1/3 členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce od doručení žádosti o svolání výboru sdružení, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

 3. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná je-li přítomno minimálně 5 členů. Členská schůze, nebo náhradní členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů.

 4. Členská schůze

  1. schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba nadpoloviční většiny všech členů sdružení;

  2. volí výbor sdružení a revizora;

  3. schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu;

  4. rozhoduje o vyloučení člena;

  5. určuje plán činnosti pro další období, který obsahuje formy a konkretizaci činnosti;

  6. vykonává veškerou ostatní působnost, která není těmito stanovami vyhrazena jinému orgánu sdružení

čl. VII
Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení

 1. Výbor sdružení je tříčlenný, jeho funkčním obdobím jsou 3 roky. Ze svého středu volí předsedu sdružení a pokladníka. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení.

 2. Výbor sdružení je výkonným orgánem sdružení, který řídí jeho činnost v období mezi členskými schůzemi v souladu se schváleným plánem činnosti . Schůze výboru sdružení je volně přístupné členům sdružení. Výbor sdružení

  1. na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení;

  2. připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti

 3. Všichni členové výboru sdružení jsou zároveň statutárními orgány sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně. Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.

čl. VIII
Revizor sdružení

 1. Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho funkčním obdobím jsou 3 roky

 2. Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy, tyto dokumenty předkládá členské schůzi.

čl. IX
Zásady hospodaření

 1. Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit zejména dary, dotace a granty a budou používány výhradně na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli sdružení. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

 2. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.

čl. X
Okolnosti zániku sdružení

 1. V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.

© 2021 os.Okolo, vyrobilo webdesign studio Nandu